درباره ما
شركت بين المللي و سرمايه گذاري غدير شرق - سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي انرژي ، نفت ، گاز ، پتروشيمي نيرو ، انرژي هاي بادي و تجديد پذير در جاي جاي كشور بر اساس مجوزات موجود